ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ : 210 2205951

Πολιτική Απορρήτου

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών

1. 1 Η εταιρεία «Αφοί Αλεξάνδρου Ο.Ε.» (εφεξής «Αλεξάνδρου») παρέχει μέσω της ιστοσελίδας της (εφεξής η «Ιστοσελίδα») πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της (εφεξής οι «Υπηρεσίες»). Οποιαδήποτε παροχή και χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών αυτών από τον επισκέπτη/χρήστη (εφεξής «Χρήστης») υπόκειται στους ακόλουθους Όρους Χρήσης και Προϋποθέσεις πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.

1. 2 Ο Χρήστης της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους Χρήσης και τις Προϋποθέσεις πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων, πριν από την επίσκεψη της Ιστοσελίδας ή την χρήση των Υπηρεσιών και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε χρήση τους.  Από την οιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών της Αλεξάνδρου από τον Χρήστη τεκμαίρεται η ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή από μέρους του των Όρων Χρήσης και των Προϋποθέσεων πολιτικής προστασίας δεδομένων.

1. 3 Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας διατίθεται «ως έχει» και η Αλεξάνδρου δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού  για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Η Αλεξάνδρου υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο Χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της Ιστοσελίδας, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. Επίσης, η Αλεξάνδρου δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται. Ομοίως η Αλεξάνδρου δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα, ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος, ή οι εξυπηρετητές (“servers”), μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση του Χρήστη παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο Χρήστης και σε καμία περίπτωση η Αλεξάνδρου.

2. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, εκτός των πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων, που – ενδεικτικά – περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους κλπ. (εφεξής περιεχόμενο) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία  της Αλεξάνδρου και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Η Αλεξάνδρου διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα  αναφορικά με το περιεχόμενο και  τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας διατίθεται στον Χρήστη για προσωπική χρήση. Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση της Αλεξάνδρου.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της παρούσας Ιστοσελίδας και  φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

3. Προσωπικά δεδομένα

3. 1 Προστασία

Η Αλεξάνδρου ακολουθεί ειδική διαδικασία προκειμένου να διαφυλάξει την προστασία των προσωπικών δεδομένων που ο Χρήστης εν γνώσει του και ιδία βούληση γνωστοποιεί στην Αλεξάνδρου (εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα») και θέτει τους παρακάτω Όρους και Προϋποθέσεις πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η Αλεξάνδρου έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα τεχνικής ασφάλειας και οργάνωσης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και δηλώνει ότι διατηρεί στην κατοχή της τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών για εύλογο χρονικό διάστημα.

Η Αλεξάνδρου δεν ανακοινώνει, διαβιβάζει, ούτε κοινοποιεί δεδομένα του Χρήστη σε τρίτους, χωρίς την συγκατάθεση του Χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

3. 2 Σκοπός επεξεργασίας και Συγκατάθεση Χρήστη

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θεωρείται κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που πραγματοποιείται και εφαρμόζεται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώρηση, η οργάνωση, η διατήρηση ή αποθήκευση, η τροποποίηση, η εξαγωγή, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, η διασύνδεση, η δέσμευση (κλείδωμα), η διαγραφή ή καταστροφή (εφεξής για λόγους συντομίας οι ενέργειες αυτές θα αναφέρονται συλλογικά ως η «επεξεργασία»).

Για την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων του Χρήστη που καταχωρούνται μέσω της Ιστοσελίδας και γνωστοποιούνται στη Αλεξάνδρου, η Αλεξάνδρου ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας και η επεξεργασία αυτή γίνεται σύμφωνα με το εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Ο Χρήστης της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τις Προϋποθέσεις πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων, πριν από την επίσκεψη της Ιστοσελίδας ή την χρήση των Υπηρεσιών και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε χρήση τους. Από την οιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών της Αλεξάνδρου από τον Χρήστη, τεκμαίρεται η ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή από μέρους του των Όρων και Προϋποθέσεων πολιτικής προστασίας δεδομένων καθώς και η παραχώρηση της συγκατάθεσής του, αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων του. Δια της αποδοχής των Όρων και Προϋποθέσεων πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων και δια της οικειοθελούς παροχής των απαιτούμενων Προσωπικών Δεδομένων ο Χρήστης παρέχει την συγκατάθεσή του, συμφωνεί ρητά και αποδέχεται ανεπιφύλακτα να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα Προσωπικά Δεδομένα που τον αφορούν (κατά τα οριζόμενα στους Όρους και Προϋποθέσεις πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων).

Ο Χρήστης παρέχει τη συγκατάθεσή του, συμφωνεί ρητά και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις κάτωθι ενδεικτικά αναφερόμενες ενέργειες επεξεργασίας στις οποίες θα προβεί η Αλεξάνδρου στο πλαίσιο παροχής Υπηρεσιών της προς τον Χρήστη, καθώς και κάθε άλλη ενέργεια επεξεργασίας στην οποία θα προβεί η Αλεξάνδρου με σκοπό την παροχή των Υπηρεσιών προς τον Χρήστη:

– Η Αλεξάνδρου συλλέγει προσωπικά δεδομένα του Χρήστη της, μόνο όταν οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την παροχή υπηρεσιών της που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά. Ενδεικτικά προσωπικά δεδομένα-στοιχεία του Χρήστη τα οποία συλλέγονται είναι τα ακόλουθα: ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας, αριθμός ταυτότητας, επάγγελμα, διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου και φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση.

-Η Αλεξάνδρου διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Χρηστών για την αποστολή μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα.

-Η Αλεξάνδρου και ειδικότερα το τμήμα marketing επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων των Χρηστών για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.

-Η Αλεξάνδρου μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε Χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του Χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο Χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα της Ιστοσελίδας συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο Χρήστης της και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας.

Η όποια επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων λαμβάνει χώρα για θεμιτούς και νόμιμους σκοπούς που συνδέονται με την παροχή Υπηρεσιών που έχει επιλέξει ο Χρήστης, όπως αυτοί περιγράφονται στην Ιστοσελίδα.  Ο Χρήστης δηλώνει ρητά και αποδέχεται ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που καταχωρεί και γνωστοποιεί στην Αλεξάνδρου και τα οποία συλλέγονται και επεξεργάζονται από αυτήν, είναι ακριβή, συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται ενόψει των σκοπών επεξεργασίας.

3. 3 Δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και προβολής αντιρρήσεων.

Ο Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνεται σχετικά με την επεξεργασία, να έχει πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα που τον αφορούν και τα οποία αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας καθώς και να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που τον αφορούν, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του Ν. 2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Αναφορικά με τις αντιρρήσεις, δύναται ειδικότερα να αιτηθεί τη διόρθωση, την προσωρινή μη χρησιμοποίηση, τη δέσμευση, τη μη διαβίβαση ή ακόμη και την διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων που παρέχονται στο Χρήστη, δυνάμει των προαναφερθεισών διατάξεων, είναι απαραίτητη η επικοινωνία του με την Αλεξάνδρου, κατά τα οριζόμενα στον όρο 6 της παρούσης, καθώς και η έγγραφη ενημέρωση της Αλεξάνδρου περί των αξιώσεων του Χρήστη.

4. Τροποποίηση των Όρων Χρήσης και των Προϋποθέσεων πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η Αλεξάνδρου δύναται οποτεδήποτε να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης και τις Προϋποθέσεις πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων, ο δε Χρήστης οφείλει να ελέγχει τις ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθεί τη χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τους τροποποιημένους Όρους και Προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλει να απέχει από την χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών.

5. Εφαρμοστέο δίκαιο, δικαιοδοσία και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή  τους διέπονται  από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Αλεξάνδρου  και του Χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών της και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι  οι   διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της Ιστοσελίδας από τον Χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

6. Επικοινωνία

Για περαιτέρω πληροφορίες ή ερωτήματα αναφορικά με τους παραπάνω Όρους και Προϋποθέσεις ή για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνεί τηλεφωνικά στα 210 2205951 ή μέσω mail στο info@alexandrou-bakery.gr.

7. Μετάφραση

Το παρόν κείμενο Όρων Χρήσης και Προϋποθέσεων πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων αποτελεί το πρωτότυπο, το οποίο και θα μεταφραστεί στην Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση δε οποιασδήποτε ασυμφωνίας, μεταξύ των δύο κειμένων, το ελληνικό κείμενο θα επικρατεί.

.